یافتن محصولات و سرویس ها

EX41
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
190,600 ماهانه + 390,000 هزینه تنظیم
EX41-SSD
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

190,600 ماهانه + 390,000 هزینه تنظیم
EX41S
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
190,600 ماهانه + 390,000 هزینه تنظیم
EX41S-SSD
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
190,600 ماهانه + 390,000 هزینه تنظیم
EX51
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
240,000 ماهانه + 480,000 هزینه تنظیم
EX51-SSD
Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
240,000 ماهانه + 480,000 هزینه تنظیم
Dedicated Root Server PX
برای استعلام قیمت سری PX تیکت ارسال کنید.


لیست سرور های PX290,000 ماهانه
Dedicated Root Server SX
برای استعلام قیمت سری SX تیکت ارسال کنید.


لیست سرور های SX340,000 ماهانه