یافتن محصولات و سرویس ها

SSL COMODO Positive

خرید و صدور آنلاین

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی
30,000 سالانه
58,000 دوساله
80,000 سه سالانه
SSL COMODO Positive Wildcard


خرید و صدور آنلاین

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
250,000 $ مبلغ وارانتی
400,000 سالانه + 10,000 هزینه تنظیم
SSL COMODO Essential

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی
85,000 سالانه
SSL COMODO Essential Wildcard


خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 دلار مبلغ وارانتی
500,000 سالانه