هاست دانلود و بکاپ

هاست دانلود و بکاپ - 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • دارد انتقال رایگان
 • ندارد بک آپ
هاست دانلود و بکاپ - 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • دارد انتقال رایگان
 • ندارد بک آپ
هاست دانلود و بکاپ - 40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • دارد انتقال رایگان
 • ندارد بک آپ
هاست دانلود و بکاپ - 80 گیگابایت
 • 80 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • دارد انتقال رایگان
 • ندارد بک آپ
هاست دانلود و بکاپ - 160 گیگابایت
 • 160 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • دارد انتقال رایگان
 • ندارد بک آپ