قبل از ثبت سفارش لطفا برای دریافت موجودی تیکت ارسال کنید.

 • SYS-IP-1

  • Intel Xeon W3520 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 2.6 GHz+ Frequency
  • 16GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  210,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • SYS-IP-1s

  • Intel Xeon W3520 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 2.6 GHz+ Frequency
  • 16GB DDR3 RAM
  • 2 x 300 GB SSD Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • SYS-IP-2

  • Intel Xeon W3520 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 2.6 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SAT-1

  • Intel Xeon E3 1225v2 Processor
  • 4 cores/ 4 threads Cores/Threads
  • 3.2 GHz+ Frequency
  • 16GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SAT-2

  • Intel Xeon E3 1225v2 Processor
  • 4 cores/ 4 threads Cores/Threads
  • 3.2 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SAT-3

  • Intel Xeon E3 1245v2 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 3.4 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  215,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SSD-1

  • Intel Xeon E3 1225v2 Processor
  • 4 cores/ 4 threads Cores/Threads
  • 3.4 GHz+ Frequency
  • 16GB DDR3 RAM
  • 3 x 120 GB SSD Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SSD-2

  • Intel Xeon E3 1225v2 Processor
  • 4 cores/ 4 threads Cores/Threads
  • 3.4 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 3 x 120 GB SSD Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SSD-3

  • Intel Xeon E3 1245v2 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 3.4 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 3 x 120 GB SSD Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  215,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E3-SSD-5

  • Intel Xeon E3 1245v2 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 3.4 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 240 GB SSD Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  215,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E5-SAT-1-32

  • Intel Xeon E5 1620 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 3.6 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  260,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E5-SAT-2-32

  • Intel Xeon E5 1620 Processor
  • 6 cores/ 12 threads Cores/Threads
  • 3.1 GHz+ Frequency
  • 32GB DDR3 RAM
  • 2 x 3 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  350,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E5-SAT-1

  • Intel Xeon E5 1620 Processor
  • 4 cores/ 8 threads Cores/Threads
  • 3.6 GHz+ Frequency
  • 64GB DDR3 RAM
  • 2 x 2 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  350,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • E5-SAT-2

  • Intel Xeon E5 1620 Processor
  • 6 cores/ 12 threads Cores/Threads
  • 3.1 GHz+ Frequency
  • 64GB DDR3 RAM
  • 2 x 3 TB SATA Disks
  • Soft RAID
  • 1 Gbps Network connection
  • 250 Mbps Bandwidth
  • Unlimited Traffic
  • 1 IPv4
  400,000/ماهیانه
  سفارش دهید