نمایندگی هاست دانلود

نمایندگی هاست دانلود_10 گیگ
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • 10 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
نمایندگی هاست دانلود_20 گیگ
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • 20 عدد تعداد اکانت
 • 15 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
نمایندگی هاست دانلود_40 گیگ
 • 40 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • 40 عدد تعداد اکانت
 • 25 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
نمایندگی هاست دانلود_60 گیگ
 • 60 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • 60 عدد تعداد اکانت
 • 30 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
نمایندگی هاست دانلود_200 گیگ
 • 200 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 50 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ